C语言 枚举、结构体和共用体

C语言 05/07 阅读 37 views次 人气 0
摘要:

结构体(Struct)是一种构造类型或复杂类型,它可以包含多个类型不同的成员。在C语言中,还有另外一种和结构体非常类似的语法,叫做共用体(Union)。

C语言中,枚举类型是被当做 int 或者 unsigned int 类型来处理的,所以按照 C 语言规范是没有办法遍历枚举类型的。

结构体(Struct)是一种构造类型或复杂类型,它可以包含多个类型不同的成员。在C语言中,还有另外一种和结构体非常类似的语法,叫做共用体(Union)。

共用体是一种特殊的数据类型,允许您在相同的内存位置存储不同的数据类型。您可以定义一个带有多成员的共用体,但是任何时候只能有一个成员带有值。共用体提供了一种使用相同的内存位置的有效方式。


代码实例:

#include <stdio.h>

enum DAY
{
    MON=1, TUE=2, WED=3, THU=4, FRI=5, SAT=6, SUN=7
};
enum DAY day;

struct Person{
    int id;
    char name[50];
    char email[50];
    char mobile[100];
} person = {100,"李二","123@qq.com","13412341234" };

union data{
    int n;
    char ch;
    short m;
};

/**
 主函数
 @param argc argc description
 @param argv argv description
 @return return value description
 */
int main(int argc,const char* argv[]){
    enum DAY day;
    day = SUN;
    printf("%d\n",day);
    
    printf("id=%d\n",person.id);
    printf("name=%s\n",person.name);
    printf("email=%s\n",person.email);
    printf("mobile=%s\n",person.mobile);
    
    struct Person zhangsan={200,"张三","123@qq.com","13412344567"};
    printf("%d, %d\n", sizeof(zhangsan), sizeof(struct Person));
    printf("id=%d\n",zhangsan.id);
    printf("name=%s\n",zhangsan.name);
    printf("email=%s\n",zhangsan.email);
    printf("mobile=%s\n",zhangsan.mobile);
    
    union data a;
    printf("%d, %d\n", sizeof(a), sizeof(union data) );
    a.n = 0x40;
    printf("%X, %c, %hX\n", a.n, a.ch, a.m);
    a.ch = '9';
    printf("%X, %c, %hX\n", a.n, a.ch, a.m);
    a.m = 0x2059;
    printf("%X, %c, %hX\n", a.n, a.ch, a.m);
    a.n = 0x3E25AD54;
    printf("%X, %c, %hX\n", a.n, a.ch, a.m);
    
    return 0;
}


评论

表情

分享到: